Care sunt cele 11 modificări fiscale importante adoptate de Guvern

0
303

Guvernul a adoptat în ședința, două Ordonanțe de modificare a Codului fiscal și a celui de procedură fiscală. Practic, apar anumite clarificări ale legislației și câteva noutăți: procedura de eșalonare simplificată devine permanentă, înrolarea în SPV va fi obligatorie, se simplifică modulul de calcul la impozitul pe clădiri, apar modificări la amnistie, dividende, cei 3,5% pentru ONG-uri și altele.

1. Procedura de eșalonare simplificată devine permanentă

S-a luat această decizie deoarece fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale, precum și faptul că prin această facilitate fiscală se asigură lichiditățile financiare necesare continuării activității contribuabililor care temporar se află în dificultate financiară. Măsura are ca scop creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare.

Legat de eșalonare, mai apar unele modificări:

Se suspendă condițiile de menținere a eșalonării la plată, în situația în care activitatea este restrânsă/închisă de către “organele abilitate ale statului” similar cu dispozițiile suspendării condițiilor de menținere a eșalonării la plată care a fost reglementată prin OUG nr. 48/2020 și ale cărei efecte au încetat la data de 25 decembrie 2020.

Astfel, în vederea sprijinirii contribuabililor, la cerere, debitorii la care activitatea este restrânsă sau închisă pe perioada stării de urgență/alertă pot solicita suspendarea condițiilor de menținere a eșalonării la plată, în oricare forma este acordată (eșalonare acordată potrivit cap. VI din cadrul titlului VII din Codul de procedură fiscală, eșalonare la plată în formă simplificată, potrivit OUG nr. 181/2020, restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit OG nr. 6/2019 sau eșalonarea în formă simplificată propusă prin acest act normativ).

Această suspendare se acordă până la data la care activitatea este reluată fără niciun fel de restricție.

Organele abilitate ale statului se referă la: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă, Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă.

2. Obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual

În contextul evitării contactului fizic între persoane, precum și pentru realizarea procedurii de conectare a caselor de marcat, pentru înrolarea în SPV, contribuabilii trebuie să-și achiziționeze certificate calificate.

Pentru efectuarea acestor demersuri de către contribuabilii pentru care se creează obligativitatea înrolării în SPV, se reglementează un termen până la care această înrolare este opțională, urmând ca după acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format letric nu vor fi luate în considerare, iar contribuabilii în cauză să fie notificați de către organul fiscal central cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin SPV.

Această normă de neluare în considerare a cererilor, înscrisurilor ori oricăror alte documente depuse în format letric poate avea ca efect o serie de sancțiuni concrete, funcție de tipul actului depus, respectiv, prescrierea unui drept, dacă o cerere de restituire este depusă, în format letric, la limita termenului de prescripție, decăderea din dreptul de a beneficia de o facilitate fiscală, dacă cererea este depusă în format letric în ultima zi de depunere, sau sancțiuni contravenționale în cazul în care legea impune depunerea unui document/înscris într-un anumit termen și acesta se depune în format letric.

Înrolarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) va intra în vigoare de la 1 martie 2022, conform declarațiilor recele ale ministrului Dan Vîlceanu.

3. TVA cu control ulterior extinsă

Se extinde mecanismul de rambursare TVA cu control ulterior, la toți contribuabilii cu unele excepții stabilite expres de lege, similar procedurii aprobate prin OUG nr. 48/2020.

4. Modificări în privința amnistiei

În completarea facilităților fiscale adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021, apar următoarele noutăți:

• anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 și data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2021.

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a ordonanței, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

• Anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022.

În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

În scopul aplicării unui tratament unitar, măsura are în vedere și contribuabilii care au avut în derulare o inspecție fiscală în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 și data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 și pentru care a fost emisă o decizie de impunere cu obligații bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, pentru care s-au calculat accesorii, care au stins atât obligațiile principale cât și accesoriile dar nu au putut accesa facilitățile reglementate de OUG nr. 69/2020 și nu pot accesa nici facilitățile reglementate prin OUG nr. 19/2021.

De asemenea, contribuabilii care au fost supuși verificării documentare nu pot accesa facilitățile fiscale reglementate de cele două acte normative menționate.

5. Modificări la dividende

Se modifică dispozițiile cu privire la regimul fiscal stabilit în cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, astfel încât prevederile referitoare la dividendele distribuite dar care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, să fie aplicate tuturor dividendelor distribuite și neplătite, respectiv termenul de plată este până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor celui în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Astfel, modificarea reglementărilor vizează situațiile în care dividendele/ câştigurile obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, au fost distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/ asociaţilor/ investitorilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig să se plătească până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

6. Cei 3,5% pentru ONG-uri

Se reglementează, la nivelul legislației primare, posibilitatea depunerii de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitățile nonprofit/unitățile de cult, având în vedere că această modalitate este prevăzută, în prezent, în Circulara ministrului finanțelor nr. 888/2018.

Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

7. Simplificarea modulului de calcul pe impozitul pe clădiri

Una dintre cele două ordonanțe prevede simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul eliminării condiției actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitățile.

(Actuala prevedere legală a creat dificultăți pentru organele fiscale locale la calculul impozitului pentru această categorie de clădiri, cauzate de modul de delimitare a suprafețelor pentru care se deduc aceste cheltuieli, existența contractelor cu furnizorii de utilități pentru suprafețele destinate activităților economice, calculul diferit al impozitului pentru suprafețe cu aceeași destinație, în funcție de deducerea sau nededucerea cheltuielilor cu utilitățile)

Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să va putea fi încheiat și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică calificată.

Acesta va putea fi comunicat electronic în vederea radierii/ înregistrării/ înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate.

8. Accize: eliminarea încadrării tarifare pentru produse din tutun încălzit

Sunt eliminate încadrările tarifare pentru produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun și lichidele cu conţinut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip „Ţigaretă electronică”, având în vedere că Regulamentul privind Nomenclatura combinată (NC) se modifică anual, există posibilitatea să apară neconcordanțe între codurile NC stabilite prin Codul fiscal și noile codurile NC stabilite prin Regulament.

În plus, ca urmare a evoluției tehnologiei și diversității acestor categorii de produse, există posibilitatea ca, unele dintre ele, în funcție de caracteristici, să se clasifice la mai multe coduri NC.

9. Regimul fiscal al dividendelor distribuite și neplătite persoanelor nerezidente

Se clarifică regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial dar care nu sunt plătite până la sfârșitul anului în care sunt distribuite.

Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cât și pentru cele distribuite după aprobarea situațiilor financiare anuale, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz.

10. Optarea pentru plata contribuțiilor sociale pentru veniturile de la terți care nu sunt rezidenți fiscali

Se reglementează posibilitatea angajatorului rezident fiscal român sau angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români.

Modificarea are în vedere situații în care persoana fizică obține venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români și are un angajator rezident sau nerezident care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

În aceste cazuri, angajatorul rezident sau angajatorul care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale poate opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii.

Măsura asigură o corelare cu prevederile ce vizează impozitul pe venit și, totodată, o raportare mai facilă și rapidă din partea angajatorului (în cazul acordării unui avantaj către angajat de către un terț nerezident fiscal român) care ar putea declara prin opțiune respectivele sume.

11. SAF-T va fi introdusă în legislația națională

SAF-T, așteptată de multe firme, acum va fi introdusă în legislația națională, având în vedere că de anul viitor va fi obligatorie pentru marii contribuabili.
După ce va fi implementat, inspectorii fiscali nu se vor mai duce în control la antreprenori pentru orice suspiciune. Practic, prin sistemul informatic inspectorii vor obține informațiile dorite de la contribuabili. Vor merge la firme doar după analiza datelor respective și doar dacă este nevoie. Cu alte cuvinte, nu se mai vine direct în inspecție pentru a se cere datele la fața locului.

Deși va apărea un formular nou (406), vor dispărea altele (precum D394).*Fișierul Standard de Control (SAF-T) este un fișier în format electronic, bazat pe XML (cu circa 800 de câmpuri), standardizat internațional pentru trimiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA, de la societăți către autoritățile fiscale. SAF-T necesită utilizarea codurilor standardizate. SAF-T este un fișier care conține date contabile extrase automat din sistemele de contabilitate ale contribuabililor. În practică, datele sunt exportate și stocate într-un format standardizat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.